26.6.-14.7.2019

Artturi Nokelainen: Hold Me Tight

Art­tu­ri Noke­lai­nen tut­kii sosi­aa­li­sia ilmiöi­tä, kuten yksi­lön ja popu­laa­tion käyt­täy­ty­mis­tä sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ta toi­siin­sa. Teok­sil­laan hän ker­too tari­naa ja ottaa kan­taa maa­il­man tapah­tu­miin, poli­tiik­kaan, tasa-arvo- ja ihmisoikeus‑, sekä sek­su­aa­li­ter­veys-kysy­myk­siin. Tai­tei­li­jan teos­ten rajut aiheet ovat näen­näi­ses­sä ris­ti­rii­das­sa kuva­pin­nan her­kän käsit­te­lyn, vii­van ja väri­maa­il­man kans­sa. Hänen pää­mää­rän­sä ei ole mäs­säil­lä, vaan pal­jas­taa herk­kyys ja nau­tin­to tai kipu ja tuska.

Hold Me Tight ‑näyt­te­ly kut­suu kysee­na­lais­ta­maan tapam­me, jol­la mää­rit­te­lem­me toi­nen toi­sem­me. Teok­set ker­to­vat ihmis­ten kes­ki­näi­sis­tä koh­taa­mi­sis­ta; kos­ke­tuk­ses­ta; lähei­syy­des­tä ja läs­nä­olos­ta sekä nii­hin liit­ty­vis­tä ristiriidoista.

Art­tu­ri Noke­lai­nen käyt­tää moni­puo­li­ses­ti eri tek­nii­koi­ta: Hän maa­laa öljy‑, akryyli‑, akva­rel­li- ja muna­tem­pe­ra­vä­rein, mut­ta pää­asias­sa perin­tei­sen ker­ros­maa­lauk­sen kei­noin ohuin väri­ker­rok­sin. Hän saa­vut­taa maa­lauk­sel­lis­ta pii­rus­tus­jäl­keä myös puu­vä­ri­ky­nin. Art­tu­ri Noke­lai­nen suo­rit­ti tai­de­maa­la­rin tut­kin­non vuon­na 2017 Vapaas­sa Tai­de­kou­lus­sa ja hänen teok­si­aan on ollut esil­lä useis­sa näyt­te­lyis­sä Suomessa.

Art­tu­ri Noke­lai­nen researc­hes social phe­no­me­na, cove­ring inte­rac­tions on an indi­vi­dual basis as well as the social habits of the gene­ral popu­lace. In his works he uses sto­ry­tel­ling to com­ment on world events, such as equa­li­ty and human rights, and ques­tions of sexual health. The serious the­mes of the artworks are cont­ras­ted with the delica­te tech­nique and sen­si­ti­ve use of line and palet­te. The artist avoids ove­rin­dul­gence whi­le showing sen­si­ti­vi­ty and plea­su­re, pain and suffering.

Hold Me Tight invi­tes us to ques­tion the ways in which we rela­te to one anot­her. The works desc­ri­be people’s encoun­ters, touch, clo­se­ness and pre­sence, and all that oppo­ses the­se experiences.

Art­tu­ri Noke­lai­nen emplo­ys a mul­ti­tu­de of tech­niques: He paints in oil, acry­lic, waterco­lour, and tem­pe­ra, but the tra­di­tio­nal tech­nique of pain­ting in thin layers of color is always pre­sent; He also achie­ves pain­ter­ly affects with colou­red pencils. Art­tu­ri Noke­lai­nen gra­dua­ted from Hel­sin­ki Open Art School in 2017 and he has exhi­bi­ted works in many loca­tions throug­hout Finland.