Unski Immonen

Hel­sin­gis­sä toi­mi­va Uns­ki Immo­nen (s.1981, Var­kaus) on val­mis­tu­nut kuva­tai­teen mais­te­rik­si kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta 2015 ja opis­kel­lut myös Tai­de­kou­lu MAAssa.

Hän työs­ken­te­lee poik­ki­tai­teel­li­ses­ti maa­lauk­sen, valo­ku­van ja maa­lausa­ni­maa­tioi­den paris­sa. Työs­sään hän poh­tii iden­ti­teet­tiä, muis­tia ja häpe­ää sekä ihmi­sen pie­leen men­nyt­tä luon­to­suh­det­ta. Hänen työs­ken­te­lys­sä yhdis­ty­vät käsin maa­laa­mi­nen, tie­to­ko­neel­la mani­pu­loin­ti ja digi­taa­li­nen tulos­ta­mi­nen. Tär­ke­ää on figu­ra­tii­vi­sen esit­tä­mi­sen ja abstrak­tin välis­ten rajo­jen tut­ki­mi­nen. Immo­nen toi­mii inter­ne­tis­tä, leh­dis­tä ja elo­ku­vis­ta löy­ty­nei­den kuva­ma­te­ri­aa­lien sekä itse otta­mien­sa per­for­ma­tii­vis­ten valo­ku­vien poh­jal­ta. Hän on pitä­nyt yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä mm. Gal­le­ria Huu­dos­sa ja Valo­ku­va­kes­kus Nyky­ajas­sa. Immo­nen on Tai­de­maa­la­ri­lii­ton koke­las­jä­sen ja Hel­sin­gin Tai­tei­li­ja­seu­ran jäsen.

 

Hel­sin­ki-based artist Uns­ki Immo­nen (b.1981, Var­kaus, Fin­land) gra­dua­ted from Hel­sin­ki Aca­de­my of Fine Arts with a Mas­ter’s degree in 2015 and has stu­died at MAA art school, Helsinki.

He pro­duces cross-discipli­ne work in pain­ting, pho­to­grap­hy and pain­ted ani­ma­tion. In his work he con­templa­tes iden­ti­ty, memo­ry and sha­me, as well as the dif­ficul­ties in the rela­tions­hip between man and natu­re. His wor­king met­hod com­bi­nes pain­ting by hand, com­pu­ter mani­pu­la­tion, and digi­tal prin­ting. Explo­ra­tion of the boun­da­ries between figu­ra­ti­ve repre­sen­ta­tion and the abstract is of impor­tance. Immo­nen works with artwork found on the inter­net, in magazi­nes and films, and with his own per­for­ma­ti­ve pho­to­graphs. He has enjo­yed solo exhi­bi­tions at Gal­le­ry Huu­to and Nyky­ai­ka Pho­to­grap­hy Cen­ter amongst others. Immo­nen is a mem­ber of the Fin­nish Pain­ters’ Associa­tion and a mem­ber of the Hel­sin­ki Artists’ Association.