Timo Ryhänen

Timo Ryhä­nen tai­de­maa­la­ri, kuvan­veis­tä­jä (s. 1986) asuu ja työs­ken­te­lee Vantaalla.

Timo Ryhä­nen on val­mis­tu­nut kuva­tai­teen kan­di­taa­tik­si Tai­dey­li­opis­tos­ta 2013 ja opis­kel­lut Uni­ver­si­tät de Künste:ssä Ber­lii­nis­sä (2023–2014) sekä Uni­ver­si­ty of Sunderland:ssa Iso-Britanniassa.

Ryhä­nen tut­kii usein suu­ris­sa kol­laa­si­mai­sis­sa teok­sis­saan ympä­ris­töön, luok­ka­kamp­pai­luun ja nyky­tek­no­lo­gi­aan liit­ty­viä tee­mo­ja. Hän yhdis­tää teok­siin­sa myto­lo­gi­aa, kan­san­tie­det­tä ja trash-estetiikkaa.

Timo Ryhä­nen is a pain­ter and sculp­tor (b. 1986) who lives and works in Van­taa, Finland.

Timo Ryhä­nen gra­dua­ted as a Bac­he­lor of Fine Arts from the Uni­ver­si­ty of Arts in Hel­sin­ki in 2013 and stu­died at the Uni­ver­si­tät der Küns­te in Ber­lin (2023–2014) and the Uni­ver­si­ty of Sun­der­land in the UK.

Ryhä­nen often stu­dies the the­mes of the envi­ron­ment, class struggle and modern tech­no­lo­gy in his lar­ge col­la­ge works. He com­bi­nes myt­ho­lo­gy, eco­no­mics and trash aest­he­tics with his works.