Sini Hodju

Vasem­mal­la: Sini Hod­ju:  Kier­to, seka­tek­niik­ka 50 x 30 cm, 2017. Oikeal­la: Opit­ta­vaa, seka­tek­niik­ka 230 x 115 cm Pho­to: Ter­hi Ylimäinen.

Sini Hod­ju (s.1984, Van­taa) käyt­tää kol­laa­seis­saan osin van­ho­ja, puret­tu­ja teok­si­aan sekä sat­tu­man­va­rais­ta löy­tö­ma­te­ri­aa­lia. Hänen teok­sen­sa syn­ty­vät mate­ri­aa­lien kes­ki­näi­ses­tä kom­mu­ni­kaa­tios­ta ja osien yhdis­te­le­mi­ses­tä suu­rem­mik­si koko­nai­suuk­sik­si. Teok­sis­sa on pal­jon yksi­tyis­koh­tia, jot­ka tuo­vat muka­naan tun­ne­ku­via ympä­ris­tös­tä ja elä­mäs­tä. Sini Hod­ju on val­mis­tu­nut Vapaas­ta Tai­de­kou­lus­ta tai­de­maa­la­rik­si 2016.

Yksi yhtei­nen tee­ma teos­te­ni taus­tal­la on ollut hau­rau­den koh­taa­mi­nen. Sen näke­mi­nen on herät­tä­nyt vai­kei­ta tun­tei­ta liit­tyen yhteis­kun­taan ja ihmi­sen  ole­mas­sao­loon. Olen hake­nut aja­tus­ta mie­len sisään- ja ulos­päin suun­tau­tu­vas­ta liik­kees­tä. Jos­kus hyväk­syn­nän tai aggres­sion­kin kaut­ta on voi­nut luo­pua het­kek­si roo­lis­ta tai suo­ja­kuo­res­ta. Olen lähes­ty­nyt aihet­ta maa­lin lisäk­si mui­den mate­ri­aa­lien kautta.”

Sini Hod­ju (1984, Van­taa Fin­land) crea­tes col­la­ges from older, dis­mant­led works and a varie­ty of other found mate­rials. The mea­ning of the pieces ari­ses from the com­mu­nica­tion between the sepa­ra­te ele­ments as they com­bi­ne to form a who­le. The many details con­tai­ned in the works crea­te envi­ron­ments and life wit­hin them. Sini Hod­ju gra­tua­ted as a pain­ter from Hel­sin­ki Open Art School in 2016.