Salla Salin

Sal­la Salin (s. 1975 Hel­sin­ki) on Hel­sin­gis­sä asu­va ja työs­ken­te­le­vä monia­lai­nen tai­tei­li­ja. Tilal­li­sis­sa teok­sis­saan hän kes­kit­tyy todel­li­suu­den raken­tei­den ja käsit­tei­den tar­kas­te­luun. Pas­sing / Birds of a Feat­her -teok­ses­saan hän on poh­ti­nut tilan hal­lin­taa, miten jaam­me sitä mui­den eliöi­den kans­sa. Teos viit­taa myös aikaan ja ins­tal­laa­tio herät­tää­kin kysy­myk­sen, mitä täs­sä on ollut ennen tätä raken­nus­ta, entä 1000 vuo­den kulut­tua? 

Muo­dol­taan Sali­nin teok­set ovat muun muas­sa ins­tal­laa­tioi­ta, video­teok­sia, kuvan­veis­toa, esi­tyk­siä sekä edel­lä mai­nit­tu­jen eri­lai­sia yhdis­tel­miä. Sali­nin töi­tä on ollut laa­jal­ti esil­lä yksi­tyis- ja yhteis­näyt­te­lyis­sä sekä eri esi­tys­ti­lois­sa niin koti- kuin ulko­mail­la­kin. Hänen vii­mei­sin näyt­te­lyn­sä After You oli esil­lä hel­sin­ki­läi­ses­sä gal­le­ria Oks­a­sen­ka­tu 11:ssa hei­nä­kuus­sa.

Tai­tei­li­jan työs­ken­te­lyä on tuke­nut Uuden­maan tai­de­toi­mi­kun­ta.

Pas­sing / Birds of a Feat­her, vär­jät­ty puu­las­tu, 2001