Ona Taskinen

Ona Tas­ki­nen (s. 1977, Rii­hi­mä­ki) asuu ja työs­ken­te­lee Hel­sin­gis­sä. Hänen Het­kel­li­ses­ti — Momen­ta­ri­ly ‑näyt­te­lyn­sä ins­pi­raa­tio­na on ollut Tho­mas Man­nin Tai­ka­vuo­res­ta teh­ty elo­ku­va. Maa­lauk­sis­saan hän tar­kas­te­lee elo­ku­van ja unen saman­kal­tai­suut­ta ja jat­kaa aiem­pia tee­mo­jaan, jot­ka ovat liit­ty­neet tele­vi­sion ja elo­ku­van todel­li­suu­teen sekä sii­hen, miten asioi­ta näy­te­tään ja katsotaan.

Ona Tas­ki­nen (1977, Rii­hi­mä­ki Fin­land) lives and works in Hel­sin­ki. The exhi­bi­tion Momen­ta­ri­ly was ins­pi­red by Tho­mas Mann’s novel The Magic Moun­tain, and port­rays it as if it had been a movie. The pain­tings con­ti­nue the artist’s pre­vious explo­ra­tions of the pre­sen­ta­tion of rea­li­ty in tele­vi­sion and film, and explo­re the simi­la­ri­ties between moving ima­ges and dreams.