Maija Kivi

Mai­ja Kivi (s. 1981) on val­mis­tu­nut Kuva­tai­dea­ka­te­mian Maa­laus­tai­teen osas­tol­ta v. 2012. Sit­tem­min hän on yhdis­tel­lyt työs­sään monia eri väli­nei­tä ja tek­nii­koi­ta, pää­pai­non vii­me vuo­si­na ollen per­for­mans­si­tai­tees­sa. Mai­ja Kivi on esiin­ty­nyt yksin ja eri ryh­mien muka­na Suo­mes­sa ja ulkomailla.

Mai­ja Kivi (1981) gra­dua­ted as a pain­ter from Hel­sin­ki Aca­de­my of Fine Arts in 2012. Since gra­dua­ting, she has expan­ded her work to inclu­de other tech­niques and per­for­mance art. Mai­ja has shown work solo and in group exhi­bi­tions, throug­hout Fin­land and overseas.