Katja Juhola

Photo/Kuva: Han­ne­le Salminen 

Kat­ja Juho­lan (s.1975) valo­ku­vat on prin­tat­tu ohuel­le puu­vil­la­kan­kaal­le.
“Siir­ryn lei­kin ja koris­te­lun, hul­lut­te­lun ja omi­tuis­ten ideoi­den kaut­ta toi­sen ihmi­sen naa­mioon. Olen koh­dan­nut elä­mäs­sä­ni pal­jon alku­pe­räis­kan­so­jen nai­sia, vie­raan kult­tuu­rin ihmi­siä. Nai­sia, jot­ka aluk­si pitä­vät minua kovin omi­tui­si­na, mut­ta jot­ka pie­nen ajan jäl­keen kos­ke­vat hiuk­sii­ni, letit­tä­vät ne. He ovat kut­su­neet minua iso­äi­dik­seen tai tyt­tä­rek­seen. Ker­to­neet väki­val­lan koke­muk­sis­taan tai haaveistaan.

Teos­ten teke­mi­nen on läh­te­nyt lei­kis­tä ja ilos­ta, itsen­sä kau­niik­si koris­te­le­mi­ses­ta, mut­ta koh­dan­nut vää­jää­mät­tä pro­ses­sin ede­tes­sä keveän mat­kai­lun ja alku­pe­räis­kan­so­jen hädä­na­lai­sen tilan väli­sen suh­teen, jota seu­raa vie­lä tun­te­ma­ton vai­he. Näi­hin fik­tii­vi­siin ker­rok­siin, lähei­siin ja etäi­siin koh­dat­tui­hin nai­siin sekä omaan hen­ki­lö­his­to­ri­aa­ni poh­jau­tu­vis­sa teok­sis­sa luo­taan kat­see­ni konflik­tei­hin, ihmi­soi­keuk­siin ja nai­sen asemaan.”

 

Kat­ja Juho­la’s (b. 1975) pho­to­graphs are prin­ted on fine cot­ton.
“I have migra­ted to play and orna­men­ta­tion, foo­le­ry and stran­ge ideas pre­sen­ted through the masks of others. In my life I have met with many women from indi­ge­nous cul­tu­res. Women who find me stran­ge ini­tial­ly, will after a short time touch and braid my hair with fami­lia­ri­ty. They have cal­led me grand­mot­her, or daugh­ter. Spo­ken of vio­lent expe­riences or of dreams.

Making the­se works began with play and joy, and beau­ti­ful self-deco­ra­tion, but the process ine­vi­tably progres­sed between a light­hear­ted jour­ney and the distres­sed sta­te of indi­ge­nous peoples, which leads into an unk­nown pha­se. My works are based on the­se fic­ti­tious layers, from women clo­se and dis­tant, and of my own per­so­nal expe­riences, to look at conflicts, human rights, and the sta­tus of women.”