JP Metsävainio

Oulu­lai­nen täh­ti­ku­vaa­ja J‑P Met­sä­vai­nio on saa­vut­ta­nut laa­jas­ti tun­net­tuut­ta ja arvos­tus­ta. Hän on myös useas­ti pal­kit­tu täh­ti­ku­vaa­ja, jon­ka valo­ku­via on ollut esil­lä lukui­sis­sa koti- ja ulko­mai­sis­sa jul­kai­suis­sa. Mm. NASA on valin­nut hänen otok­si­aan päi­vän pää­ku­vak­si usei­ta ker­to­ja. Kes­ki­mää­rin vuo­den työ­nä val­mis­tuu tusi­na uut­ta kuvaa. Met­sä­vai­nion yksi­tyi­nen obser­va­to­rio sijait­see Oulun ydinkeskustassa.

”Vaik­ka työ­ni on hyvin tek­nis­tä, se on kui­ten­kin tai­teel­li­nen ilmai­su­kei­no ja luon­to­ku­vaus­ta. Into­hi­mo­ni on pal­jas­taa yötai­vaan salat­tua kau­neut­ta. Kuvis­sa­ni on visu­aa­li­sen ulot­tu­vuu­den lisäk­si myös fysi­kaa­li­nen ja meta­fyy­si­nen taso. Tämä ker­rok­sel­li­suus on aina kieh­to­nut minua, se tuo kuviin jän­nit­tei­tä yli nor­maa­lin kuval­li­sen ker­ron­nan. Vaik­ka kuva­ni ovat hen­ki­lö­koh­tai­nen ilmai­su­kei­no, ne täyt­tä­vät myös tie­teel­li­sen kuvaa­mi­sen kriteerit.”

Oulu-based astro­no­mical pho­to­grap­her J‑P Met­sä­vai­nio has gai­ned widespread recog­ni­tion and apprecia­tion, with frequent awards and fea­tu­res in nume­rous domes­tic and foreign publica­tions. NASA has selec­ted his shots as the astro­no­mical ima­ge of the day on mul­tiple occa­sions. On ave­ra­ge, he comple­tes a dozen new ima­ges in a year of work. Met­sä­vai­nio’s pri­va­te obser­va­to­ry is loca­ted in the heart of Oulu.

Alt­hough my work is very tech­nical, it is still an artis­tic means of expres­sion and natu­re pho­to­grap­hy. My pas­sion is to reveal the hid­den beau­ty of the night sky. In addi­tion to the visual dimen­sion, my ima­ges also have a phy­sical and metap­hy­sical level. This stra­ti­fica­tion has always fasci­na­ted me, it brings ten­sion to the ima­ges bey­ond nor­mal pic­to­rial nar­ra­ti­ve. Alt­hough my ima­ges are a means of per­so­nal expres­sion, they also meet the cri­te­ria for scien­ti­fic description.”