Jonna Johansson

Jon­na Johans­son (s. 1975 Espoo) käsit­te­lee maa­lauk­sis­saan ihmi­syy­den tee­mo­ja kuten kehol­li­suut­ta ja nai­seut­ta. Hänen maa­lauk­sis­saan vuo­rot­te­le­vat spon­taa­ni voi­ma­kas ilmai­su­ta­pa ja tark­kaan mie­ti­tyt kompositiot.

Jon­na Johans­son on Hel­sin­gis­sä asu­va ja työs­ken­te­le­vä tai­tei­li­ja. Hän on val­mis­tu­nut Kuva­tai­dea­ka­te­mian maa­laus­tai­teen osas­tol­ta kuva­tai­teen mais­te­rik­si (2003). Hän on pitä­nyt lukui­sia näyt­te­lyi­tä Suo­mes­sa sekä ulkomailla.

Jon­na Johans­son (b. 1975 Espoo, Fin­land) deals with the­mes such as phy­sica­li­ty and woman­hood in her art. Her pain­tings alter­na­te between spon­ta­neous power­ful expres­sion and thought­ful compositions.

Jon­na Johans­son lives and works in Hel­sin­ki, Fin­land. She gra­dua­ted from Hel­sin­ki Uni­ver­si­ty of Fine Arts with a Mas­ters degree in Pain­ting in 2003. She has exhi­bi­ted both in Fin­land and overseas.