Jani Lempiäinen

Jani Lem­piäi­nen: Low-end main Cour­se, 2019.

Jani Lem­piäi­nen (s.1973) on hel­sin­ki­läi­nen kuva­tai­tei­li­ja, joka val­mis­tui Kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta kuva­tai­teen mais­te­rik­si 2008. 
Lem­piäi­sen töis­sä on näky­nyt arvos­te­le­via sävy­jä tiet­ty­jä popu­laa­ri­me­dioi­den ilmiöi­tä koh­taan. Sivel­lin on myös sival­ta­nut maa­lia kan­kaal­le kär­ke­väs­ti esi­mer­kik­si sil­loin, kun väki­val­ta on saa­nut medias­sa taval­lis­ta omi­tui­sem­paa heroois­ta nos­ta­tus­ta. Kuten Lem­piäi­sen työs­ken­te­lys­sä aikai­sem­min­kin, myös tähän­kin näyt­te­lyyn tule­vien töi­den ilmai­sus­sa ihmi­nen ‑kaik­ki­ne kum­mal­li­suuk­si­neen ja toi­lai­lui­neen- on jat­ku­vas­ti esil­lä, joko sel­keäs­ti suo­raan kuvat­tu­na tai vain hie­no­va­rai­sem­pi­na vihjauksina.

Jani Lem­piäi­nen (1893, Fin­land) is a Hel­sin­ki-based visual artist. He gra­dua­ted from Hel­sin­ki Aca­de­my of Fine Arts in 2008.