Ilari Kähönen

Ila­ri Kähö­nen (s.1962) on tai­tei­li­jau­ral­laan tar­kas­tel­lut valo­ku­van, maa­lauk­sen, lan­ka-appli­kaa­tioi­den ja hiers­piir­ros­ten mah­dol­li­suuk­sia ja kei­no­ja. Moni­nai­sen ilmai­sun kes­kiös­sä on aina ollut maa­il­man maa­ni­suus, moni­muo­toi­suus ja outous sekä nii­hin liit­ty­vät filo­so­fi­set pai­no­tuk­set ja tul­kin­nat

Tai­tei­li­ja ei nou­da­ta yhtä tiet­tyä tyy­li­suun­taa tai ideo­lo­gi­aa, vaan on tai­tei­li­jau­ran­sa ajan ammen­ta­nut omaeh­toi­ses­ti media­ku­vas­tos­ta, tai­de­his­to­rias­ta ja arki­to­del­li­suu­des­taan. Hän­tä on kiin­nos­ta­nut eri­tyi­ses­ti hitaat työs­ken­te­ly­me­to­dit mm. hiers­piir­tä­mi­nen ja läpi­par­si­mi­nen. Kähö­nen on val­mis­tu­nut kuva­tai­teen mais­te­rik­si Kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta 2010 sekä tai­de­maa­la­rik­si Vapaas­ta tai­de­kou­lus­ta 1991. Hänen teok­si­aan on mm. Hel­sin­gin tai­de­museon ja Rova­nie­men tai­de­museon Wihu­rin kokoel­mis­sa sekä useis­sa yksityiskokoelmissa.

Ila­ri Kähö­nen (1962) gra­dua­ted from the Open School of Art in 1991 as a pain­ter, and from Hesin­ki Aca­de­my of Fine Arts in 2010 with a Mas­ter’s degree. His works are inclu­ded in the col­lec­tions of Hesin­ki Art Museum and Rova­nie­mi Art museum as well as mul­tiple pri­va­te collections.