Hanna Vihriälä

Han­na Vih­riä­lä (s.1974 Oulai­nen) on Tam­pe­reel­la asu­va kuva­tai­tei­li­ja. Hän on val­mis­tu­nut  Kuva­tai­dea­ka­te­mias­ta, Kuvan­veis­ton osas­tol­ta vuon­na  2003. Hänen teok­si­aan on ollut esil­lä Hel­sin­gis­sä Gal­le­ria Sculp­to­ris­sa, Gal­le­ria Forum Box.ssa ja Kias­mas­sa “Kim­pas­sa” — näyt­te­lys­sä. Vih­riä­lä on toteut­ta­nut usei­ta jul­ki­sia teok­sia ja hänen töi­tään on mm. Amos & Ander­so­nin, Kias­man ja Wäi­nö Aal­to­sen museoi­den kokoelmissa.

Vih­riä­län työs­ken­te­lys­sä pysy­vän kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta ovat alu­eet, jot­ka jää­vät kuvan­veis­ton, maa­lauk­sen ja graa­fi­suu­den väli­maas­toon.  Jokin mate­ri­aa­li­nen jän­ni­te pysy­vyy­den ja hau­rau­den välissä.

 

Han­na Vih­riä­lä (b. 1974 Oulai­nen) is a Tam­pe­re based artist. Vih­riä­lä gra­dua­ted from the Sculp­tu­re depart­ment of the Aca­de­my of Fine Arts in Hel­sin­ki in 2003. Her works have been exhi­bi­ted at Gal­le­ria Sculp­tor, Gal­le­ria Forum Box and Kias­ma in Hel­sin­ki. Vih­riä­lä has crea­ted seve­ral public works and her work is pre­sent in the the col­lec­tions of Amos Ander­son’s, Kias­ma and Wäi­nö Aal­to­nen museums. Areas of per­ma­nent inte­rest in Vih­riä­lä’s work remain in sculp­tu­re, pain­ting, and grap­hics. She has mate­rial rela­tio­nal inten­si­ty between per­ma­nence and fra­gi­li­ty in her work.