Gunzi Holmström

Kuva­tai­tei­li­ja Gunzi Holm­ström (s. 1964, Por­voon mlk) asuu ja työs­ken­te­lee Helsingissä.

Työs­ken­te­lin noin 20 vuot­ta digi­taa­li­sen tai­teen paris­sa mut­ta vuo­den 2013 jäl­keen olen kes­kit­ty­nyt tai­de­maa­lauk­seen. Maa­laan öljy­vä­reil­lä ja vesi­vä­reil­lä. Minua kieh­too trans­sen­den­taa­li­set käsit­teet ja mys­tiik­ka. Minus­ta hen­ki­nen todel­li­suus on elä­män ydin ja tutus­tu­mal­la sii­hen voi oppia ymmär­tä­mään itse­ään. Kuvis­sa esiin­tyy ark­ki­tyyp­pi­siä muo­to­ja ja ener­gioi­ta. Oikeas­taan ne ovat erään­lai­sia abstrak­te­ja iko­nei­ta. Etsin omat sisäi­set visio­ni mie­tis­ke­lys­tä ja pyrin ilmai­se­maan nii­tä. Yhdis­tän yleis­maa­il­mal­li­sia raken­tei­ta ja sym­bo­le­ja näky­vän ja näky­mät­tö­män maa­il­man väli­sen suh­teen pohdiskelussa.”

Visual artist Gunzi Holm­ström (b. 1964 in Por­voo, Fin­land) lives and works in Helsinki.

For about 20 years I was wor­king with digi­tal art, main­ly video, but after 2013 I have focused on pain­ting. I paint with oil paint and water colors. I’m fasci­na­ted by transcen­den­tal concepts and mys­ticism. I think the spi­ri­tual rea­li­ty is the essence of life and by lear­ning it you can learn to unders­tand one­self. The ima­ges con­tain arc­he­ty­pal sha­pes and ener­gies. Actual­ly they could be cal­led abstract icons. Through con­templa­tion and other means I search for my own inner visions and try to express them. I com­bi­ne uni­ver­sal struc­tu­res and sym­bols in reflec­tions concer­ning the visible and invi­sible world.”