Erja Kärkkäinen

Erja Kärk­käi­nen on pit­kän lin­jan teat­te­rin­te­ki­jä, joka asuu Oulus­sa. Teat­te­rin teke­mi­sen ohes­sa Kärk­käi­nen tekee eri­lai­sia kuva­tai­teen pro­duk­tioi­ta. Hän hyö­dyn­tää kuval­li­ses­sa ilmai­sus­saan teat­te­rin kei­no­ja.  Kärk­käi­nen valit­see teko­ta­pan­sa, mate­ri­aa­lin­sa ja tyy­lin­sä siten, että ne pal­ve­le­vat par­hai­ten kul­lois­ta­kin tee­maa. Hänen näyt­te­lyn­sä muis­tut­ta­vat usein teat­te­ri­la­vas­tuk­sia ja ovat kol­laa­si­mai­sia koko­nai­suuk­sia. Mul­ti­tai­teel­li­suus on läs­nä kai­kes­sa hänen teke­mi­ses­sään. Sana­tai­de ja visu­aa­li­nen ker­ron­ta ovat aina olleet kes­kei­ses­sä ase­mas­sa myös hänen esit­tä­vän tai­teen pro­duk­tiois­saan. Kärk­käi­nen on teh­nyt free­lance­ri­na työ­uran­sa eri teh­tä­vis­sä sovel­ta­van draa­man paris­sa ja ollut vuo­ro­vai­ku­tus­kou­lut­ta­ja­na eri oppi­lai­tok­sis­sa, työyh­tei­söis­sä ja yri­tyk­sis­sä.

Vasem­mal­la: Valo, akryy­li kan­kaal­le 30x30 cm, 2019. Oikeal­la: Nimi­lap­pu, Oma­ku­va, akryy­li kan­kaal­le, 150x100 cm, 2019.

Kevät, akryy­li kan­kaal­le, 100x120 cm, 2018.