Erja Kärkkäinen

Erja Kärk­käi­nen on pit­kän lin­jan teat­te­rin­te­ki­jä, joka asuu Oulus­sa. Teat­te­rin teke­mi­sen ohes­sa Kärk­käi­nen tekee eri­lai­sia kuva­tai­teen pro­duk­tioi­ta. Hän hyö­dyn­tää kuval­li­ses­sa ilmai­sus­saan teat­te­rin kei­no­ja.  Kärk­käi­nen valit­see teko­ta­pan­sa, mate­ri­aa­lin­sa ja tyy­lin­sä siten, että ne pal­ve­le­vat par­hai­ten kul­lois­ta­kin tee­maa. Hänen näyt­te­lyn­sä muis­tut­ta­vat usein teat­te­ri­la­vas­tuk­sia ja ovat kol­laa­si­mai­sia koko­nai­suuk­sia. Mul­ti­tai­teel­li­suus on läs­nä kai­kes­sa hänen teke­mi­ses­sään. Sana­tai­de ja visu­aa­li­nen ker­ron­ta ovat aina olleet kes­kei­ses­sä ase­mas­sa myös hänen esit­tä­vän tai­teen pro­duk­tiois­saan.
Kärk­käi­nen on teh­nyt free­lance­ri­na työ­uran­sa eri teh­tä­vis­sä sovel­ta­van draa­man paris­sa ja ollut vuo­ro­vai­ku­tus­kou­lut­ta­ja­na eri oppi­lai­tok­sis­sa, työyh­tei­söis­sä ja yrityksissä.

 

Erja Kärk­käi­nen is a long-stan­ding thea­ter maker who lives in Oulu. In addi­tion to theat­re, Kärk­käi­nen crea­tes visual art pro­duc­tions. Kärk­käi­nen uti­lizes the theat­rical met­hods in her pic­to­rial expres­sion and choo­ses mate­rial and sty­le in such a way that they best ser­ve the cur­rent the­me. Her exhi­bi­tions often resemble theat­rical pro­duc­tions and are col­la­ge-like enti­ties. Mul­ti-discipli­na­ry art is pre­sent in eve­ryt­hing she does. Both word art and visual sto­ry­tel­ling have always played a cent­ral role in her pro­duc­tions.
Kärk­käi­nen has wor­ked as a free­lancer in applied dra­ma and has been an inte­rac­tion trai­ner in mul­tiple educa­tio­nal ins­ti­tu­tions, work com­mu­ni­ties and companies.