Auli Järvelä

Auli Jär­ve­lä, tai­de­maa­la­ri  (s. 1954 Jyväs­ky­läs­sä, asuu ja työs­ken­te­lee Helsingissä).

Auli Jär­ve­lä on opis­kel­lut Vapaan tai­de­kou­lun avoi­mel­la pii­rus­tus- ja maa­laus­lin­jal­la  1982–1987,  Repin ins­ti­tuu­tis­sa 1979–1980  sekä  Tai­de­teol­li­ses­sa kor­kea­kou­lus­sa ylei­sel­lä lin­jal­la 1976–1979.  Auli Jär­ve­lä on pitä­nyt lukui­sia yksi­tyis­näyt­te­lyi­tä mm. Hel­sin­gin Tai­de­sa­lon­gis­sa 1997–2018  ja osal­lis­tu­nut usei­siin yhteis­näyt­te­lyi­hin eri puo­lil­la Suomea. 

Jär­ve­län teok­sia  on mm. seu­raa­vis­sa kokoel­mis­sa: Val­tion tai­de­ko­koel­mat, Hel­sin­gin kau­pun­gin tai­de­museo HAM, Tor­nio Aineen tai­de­museo, Saas­ta­moi­sen kokoel­mat;  Espoon Moder­nin Tai­teen Museo, Nor­dis­ka Akva­rell­museum, Ska­gen, Ruot­si;  sekä monis­sa yksi­tyis­ko­koel­mis­sa kuten  Chris­ti­na Bäcks­bac­kan kokoel­ma, Hel­sin­ki sekä Sonc­kin kokoel­ma, Hel­sin­ki.  Jul­kis­ten tilo­jen tilaus­töi­tä ja Val­tion tai­de­teos­toi­mi­kun­nan sijoi­tuk­sia; mm Ope­tus­hal­li­tuk­ses­sa ja Hel­sin­gin Oikeus­ta­lol­la. 

Auli Jär­ve­lä, pain­ter (b. 1954 in Jyväs­ky­lä, living and wor­king in Helsinki).

Auli Jär­ve­lä has stu­died at the Free Art School’s open drawing and pain­ting line 1982–1987, at the Repin Ins­ti­tu­te 1979–1980 and at the Uni­ver­si­ty of Art and Design hel­sin­ki on the public line 1976–1979. Auli Jär­ve­lä has held nume­rous solo exhi­bi­tions, for example, at the Hel­sin­ki Art Salon 1997–2018 and par­tici­pa­ted in seve­ral joint exhi­bi­tions throug­hout Finland.

Jär­ve­lä’s works can be found in the fol­lowing col­lec­tions: Sta­te Art Col­lec­tions, Hel­sin­ki City Art Museum HAM, Tor­nio Aine Art Museum, Saas­ta­moi­nen col­lec­tions; Espoo Museum of Modern Art, Nor­dis­ka Akva­rell­museum, Ska­gen, Swe­den; as well as in many pri­va­te col­lec­tions such as Chris­ti­na Bäcks­bac­ka’s col­lec­tion, Hel­sin­ki and Sonck’s col­lec­tion, Hel­sin­ki. Com­mis­sion of the Sta­te On Arts of Art and Invest­ments in Public Spaces; E.g. the Natio­nal Board of Educa­tion and the Hel­sin­ki Courthouse.