Artturi Nokelainen

Art­tu­ri Noke­lai­nen tut­kii sosi­aa­li­sia ilmiöi­tä, kuten yksi­lön ja popu­laa­tion käyt­täy­ty­mis­tä sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ta toi­siin­sa. Teok­sil­laan hän ker­too tari­naa ja ottaa kan­taa maa­il­man tapah­tu­miin, poli­tiik­kaan, tasa-arvo- ja ihmisoikeus‑, sekä seksuaaliterveys-kysymyksiin.

Art­tu­ri Noke­lai­nen suo­rit­ti tai­de­maa­la­rin tut­kin­non vuon­na 2017 Vapaas­sa Tai­de­kou­lus­sa ja hänen teok­si­aan on ollut esil­lä useis­sa näyt­te­lyis­sä Suo­mes­sa. 

Art­tu­ri Noke­lai­nen researc­hes social phe­no­me­na, cove­ring inte­rac­tions on an indi­vi­dual basis as well as the social habits of the gene­ral popu­lace. In his works he uses sto­ry­tel­ling to com­ment on world events, such as equa­li­ty and human rights, and ques­tions of sexual health. 

Art­tu­ri Noke­lai­nen gra­dua­ted from Open Art School in 2017 and he has exhi­bi­ted works in many loca­tions throug­hout Finland.