Aino Säävälä

Per­hos­vai­ku­tus 

Noin vuo­si sit­ten kevääl­lä tar­ve mat­kus­taa kas­voi niin suu­rek­si, että vuo­kra­sin työ­huo­neen. Aloin pin­got­taa ja poh­jus­taa kan­kai­ta, sekoit­taa maa­vä­re­jä. Aloin maa­la­ta mat­ka­ku­via, kos­ka mie­li kai­pa­si vaih­te­lua. Kuvit­te­lin kau­kai­sis­sa mais­sa tapah­tu­via luon­no­nil­miöi­tä. Ajat­te­lin, että jos kau­kai­sel­la saa­rel­la kukat puh­kea­vat kuk­kaan, sen voi tun­tea jol­lain taval­la. Pie­ni ilman lii­kah­dus saat­taa vai­kut­taa toi­sel­la puo­lel­la maa­pal­loa.”
Aino Sää­vä­lä (s.1979, Oulu) maa­laa, tekee puu­tar­ha­töi­tä, on soit­ta­nut ja lau­la­nut bän­deis­sä 20-vuotta.

 The But­terfly Effect

Around the time of spring last year my need to tra­vel grew so strong that I ren­ted a stu­dio. I began to ten­sion and pri­me can­va­ses, to mix earth colours. I began to paint tra­vel pic­tu­res, because my mind nee­ded varie­ty. I ima­gi­ne natu­ral phe­no­me­na occu­ring in dis­tant lands. I thought that if the­re were flowers bloo­ming on a dis­tant island somew­he­re, it could in some way be felt. A small move­ment of air can have an effect on the other side of the glo­be.”
Aino Sää­vä­lä (1979, Oulu, Fin­land) paints, gar­dens and has played and sung in a band for the last 20 years.